Doprava nad 100 € zdarma!
Reklamačný poriadok predajne Anja fashion (predtým Bacuľkovo)

 

Obchodné meno (podnikateľ – fyzická osoba): Alexandra Pidiková
IČO: 52523268
DIČ: 1125856721
IČ DPH: neplatiteľ DPH
so sídlom: Duklianskych hrdinov 12, 911 05  Trenčín
zapísanej v OU-TN-OZP1-2019/022710-3, č. ŽR 350-43302
email: info@baculkovo.sk
telefón: 0911/884-673
web: www.baculkovo.sk
adresa prevádzky: Anja fashion, Hasičská 115/3, 91105 Trenčín


1.
Všeobecné ustanovenia

1.1 Predajňa Anja fashion, obchodné meno: Alexandra Pidiková, sídlo: Duklianskych hrdinov 12, 91105 Trenčín, IČO: 52523268, (ďalej len „predávajúci“) je firma zaoberajúca sa predajom odevov, kedy na predajni ponúka svojim zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) tovar ku kúpe.
1.2 Reklamačný poriadok popisuje práva kupujúceho a spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.
1.3 Reklamačný poriadok je zostavený v súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustavnoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.).
1.4 Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v Obchodnom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb.).


2. Dĺžka záruky pre reklamáciu

2.1 Záručná doba pre reklamáciu začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
2.2 Zákonná záručná doba pre reklamáciu je 24 mesiacov. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím k tomuto Reklamačnému poriadku.
2.3 Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim konečný spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
2.4 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
2.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


3.
Záručné podmienky

3.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.
3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
3.3 Záruka sa vzťahuje na foruchy funkčnosti tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté:

 1. a) mechanickým poškodením tovaru,
 2. b) nesprávnym používaním tovaru alebo používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach (napr. používanie tovaru určeného pre suché počasie vo vlhkom počasí),
 3. c) ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi (napr. pranie alebo chemické ošetrovanie v rozpore s odporúčaním na štítku),
 4. d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov (napr. rozpáranie pri prešívaní),
 5. e) prirodzeným opotrebovaním tovaru
 6. f) z dôvodu vyššej moci (napr. prírodnými živlami).

3.4 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu aj tovar prijatý ako dar.
3.5 Tovar je potrebné reklamovať v predajni, kde bol tovar zakúpený.
3.6 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu (faktúra alebo doklad z registračnej pokladnice), a ak bol v minulosti tovar reklamovaný, je tiež potrebné doložiť doklad o reklamácii.
3.7 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.


4.
Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
4.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4.4 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
4.6 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.
4.7 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
4.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
4.9 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach ako je uvedené vyššie. Predávajúci je tiež povinný vyplniť s kupujúcim reklamačný protokol.
4.10 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4.11 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

 1. a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. odoslanie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
 2. b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
4.12 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
4.13 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
4.14 Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
4.15 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a kupujúceho uvedený popis vady a či kupujúci požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Reklamáciu je tiež potrebné evidovať v Knihe evidencie reklamácií.
4.16 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. elektronickej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
4.17 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
4.18 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.


5.
Výmena a vrátenie tovaru

5.1 Okrem práva na uplatnenie reklamácie má kupujúci, ktorý kúpi tovar v predajni, právo na výmenu tovaru v lehote 14 dní odo dňa zakúpenia v predajni predávajúceho, pokiaľ sa na tom s predávajúcim vopred dohodolVymieňaný tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. Kupujúci musí predložiť pri výmene nákupný doklad, podľa ktorého dokáže kupujúci kúpu a uplatnenie práva v 14-dennej lehote. Kupujúci nemá nárok na vrátenie tovaru za peňažnú protihodnotu. Kupujúci tiež nemá nárok na vrátenie a výmenu tovaru v prípade, že išlo o tovar predávaný za zvýhodnenú cenu (akciová cena, posezónny výpredaj).


6.
Súčinnosť kupujúceho

6.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. osobe zodpovednej za odborné posúdenie, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania tovaru).
6.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.
6.3 Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.


7.
Alternatívne riešenie sporu

7.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
7.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.skadr@soi.sk

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj:
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400-109


8.
Záverečné ustanovenia

8.1 Tento Reklamačný poriadok je platný od 4. septembra 2019.
8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na viditeľnom mieste v predajni.
8.3 Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom ešte pred kúpou tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy, resp. kúpou tovaru kupujúci pristupuje na podmienky uvedené v tomto Reklamačnom poriadku.

Aktualizujem…
 • Žiadne produkty v košíku.